Uitnodiging tot bijdragen voor de Historicidagen 2019 in Groningen, thema: Inclusieve geschiedenis

In augustus 2019 organiseren het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de Historicidagen 2019. Dit zijn drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en de samenwerking tussen alle historici te bevorderen. Het is een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord. De Historicidagen bieden een staalkaart van het historisch bedrijf en zijn dé gelegenheid om mee te praten over actuele kwesties die historici bezighouden.

Voor wie zijn de Historicidagen?

De Historicidagen staan open voor alle historici die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: studenten, docenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, leraren, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals.

Het thema

Het thema van de Historicidagen 2019 is Inclusieve geschiedenis. Nog steeds zijn er in- en uitsluitingsmechanismen op allerlei niveaus werkzaam in ons vak, met consequenties voor de verhalen die daar uit voortkomen. Wie schrijft er welke geschiedenis, met welke bronnen die al dan niet in officiële archieven bewaard zijn gebleven? Waarom spreken we bijvoorbeeld niet over mannengeschiedenis maar wel over vrouwengeschiedenis? Gaat zwarte geschiedschrijving alleen over slavernij en bestaat er een niet-koloniale ‘vaderlandse geschiedenis’?

Met de keuze voor Inclusieve geschiedenis willen de Historicidagen 2019 aandacht vragen voor identificaties en geschiedenis zonder identiteit op te vatten als iets essentialistisch.

De Historicidagen 2019 zoeken de diversiteit op: in deelnemers, publiek, programma en presentatievormen.

Meedoen aan de Historicidagen 2019?

Alle historici kunnen meedoen aan de Historicidagen 2019. Het programma biedt een breed scala aan lezingen, presentaties, workshops en discussies waaraan je zelf een bijdrage kunt leveren. Dit kan door een voorstel in te dienen voor de volgende onderdelen:

– Controverses gaan over prangende actuele kwesties en discussies in de verschillende werkvelden van de historische professionals (wetenschap, onderwijs, musea, archieven, politiek en beleid). Ze zijn gericht op debat en zorgen voor een kruisbestuiving tussen die verschillende werkvelden, wat inhoud én deelnemers betreft. Je kunt een voorstel doen voor een controverse in de vorm van één of meerdere stellingen plus voor- en tegenstanders.

– Sessies bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen of projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin.

De Historicidagen willen een overzicht geven van wat er speelt in het hele vakgebied. De sessies en controverses passen binnen het thema Inclusieve geschiedenis maar kunnen ook gaan ook over kwesties die buiten dit thema vallen. Ze mogen specialistisch van aard zijn, maar spreken idealiter wel deelnemers uit verschillende werkvelden aan.

Deel je expertise, projecten en ideeën en stuur vóór 6 januari 2019 een voorstel van max. 500 woorden naar de Programmacommissie. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie.

Kijk voor meer informatie en de spelregels op de website van de Historicidagen.

Na registratie op de site kun je daar ook je voorstel indienen.

Meer informatie: info@historicidagen.nl.

De spelregels

De organisatie streeft – in het verlengde van het thema Inclusieve geschiedenis – nadrukkelijk ook naar diversiteit in de verschillende sessies en controverses. Diversiteit kan op vele manieren gedefinieerd worden. Dat betekent dat de organisatie aan de indieners vraagt om na te denken over de diversiteit die zij beogen en te verwoorden hoe dat vorm krijgt in hun voorstel. Tegelijkertijd maken we deze kwestie
tot een controverse met de stelling: Inclusiviteit is politiek, net zoals elk ander historisch standpunt.

Overige spelregels

– Maximaal 500 woorden met vermelding van:

o (voorlopige) titel
o inhoudelijk voorstel
o of het een controverse of een sessie betreft binnen of buiten het thema Inclusieve geschiedenis
o namen en organisatie van de spreker(s)
o namen en organisatie van de organisator(en) en de contactpersoon

– Indienen vóór 6 januari 2019
– Indienen kan individueel, als groep of als instelling
– Samenwerking tussen historici vanuit verschillende achtergronden en perspectieven geniet de voorkeur
– Vernieuwende presentatievormen hebben een streepje voor
– Indienen kan alleen via de site www.historicidagen.nl, e-mails met voorstellen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

De programmacommissie neemt uiterlijk 1 maart 2019 een beslissing over de ingediende voorstellen.

Share:FacebookX
Join the discussion